Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van NORTHSEAFASHION

gevestigd te 8660 De PANNE, Zeelaan 143. BTW nr. BE 0826 972 906
Versie geldig vanaf 01/05/2016

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van NORTHSEA-ONLINE . De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NORTHSEA -ONLINE. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. NORTHSEA -ONLINE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door NORTHSEA -ONLINE erkend.
1.4 NORTHSEA -ONLINE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering en Verzending

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal NORTHSEA -ONLINE bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan-wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht via mail en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Hiervoor heeft de consument 7 dagen na die maand tijd, de annulering van de bestelling dient te gebeuren via mail of aangetekend schrijven.
2.3 Aan de leveringsplicht van NORTHSEA -ONLINE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NORTHSEA -ONLINE geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5 Verzendingkosten: € 7 voor België, € 15 voor GB. Vanaf € 150 gratis verzending
NORTHSEA -ONLINE behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten.
3.4 Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.
3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan NORTHSEA -ONLINE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via email melding te maken bij NORTHSEA -ONLINE.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in “nieuwstaat” verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt NORTHSEA -ONLINE er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Artikelen gekocht tijdens de solden periode kunnen uitzonderlijk geretourneerd worden door contact op te nemen via sales@northsea.be

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij NORTHSEA -ONLINE dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van NORTHSEA -ONLINE. NORTHSEA -ONLINE zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 NORTHSEA -ONLINE  respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 NORTHSEA -ONLINE maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt NORTHSEA -ONLINE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden NORTHSEA -ONLINE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6.4 Aanbiedingen van NORTHSEA -ONLINE gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6.5 NORTHSEA -ONLINE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen NORTHSEA -ONLINE en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door NORTHSEA -ONLINE op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 NORTHSEA -ONLINE behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van NORTHSEA -ONLINE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht

9.1 NORTHSEA -ONLINE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NORTHSEA -ONLINE alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.
9.3 NORTHSEA -ONLINE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NORTHSEA -ONLINE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. NORTHSEA -ONLINE geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.
9.4 Indien NORTHSEA -ONLINE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsrecht

10.1 NORTHSEA -ONLINE blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is

voldaan.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen NORTHSEA -ONLINE en afnemer is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Privacy policy Northsea Fashion

1.    Wat hebben we nodig

Ons Beleid Bescherming Persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke maatregelen er worden genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zoals voorgeschreven in de General Data Protection Regulation.

Chrome bvba is een Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u (betrokkene) ons levert. We verzamelen de volgende soorten gegevens van u:

 • Bedrijfsnaam/naam
 • Adres (straat, nummer, postcode, gemeente/stad)
 • Naam
 • Voornaam
 • Email adres
 • Vast nummer / mobiel nummer

2.    Waarom hebben we uw gegevens nodig

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor onze standaard bedrijfsvoering en uitoefenen van onze diensten. Dit ligt in lijn met artikel 6 van de GDPR die het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke omschrijft.

We hebben uw persoonsgegeven nodig om u de volgende diensten te leveren:

 • E-mailmarketing voor speciale aanbiedingen, evenementen of goederen.
 • Bestellingen via onze webshop te kunnen doorvoeren en opsturen.
 • Professioneel contact via telefoon, email, enz.
 • Dienstverlening aan uw bedrijf en medewerkers
 • Marketingactiviteiten

3.    Digitale Media

Onze website www.northseafashion.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologie. Cookies zorgen ervoor dat uw surfcomfort bij het bezoeken van onze website verhoogt. Bvb niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. U kan zelf beslissen of u al dan niet met uw browers de cookies accepteert. Het niet accepteren kan de website minder optimaal laten functioneren

Bedrijf beschikt over een bedrijfspagina op Facebook en Instagram, … Deze platformen worden enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren. U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media platformen te volgen.

U kan zich vrij aanmelden voor onze nieuwbrief, dit is gebaseerd op een ongedwongen toestemming. Wij houden uw toestemming bij in onze databanken. De data die u ingeeft om onze nieuwsbrief te ontvangen houden wij bij in ons centraal CRM pakket en wenden wij verder aan voor onze activiteiten, gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. U heeft telkens de mogelijkheid om u uit te schrijven op onze nieuwsbrief. Uitschrijven brengt niet automatisch met zich mee dat uw gegevens worden verwijderd uit onze CRM Database.

4. Wat doen we met uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Chrome bvba, Kustlaan 5, 8300 Knokke gevestigd in België. Hosting en opslag van uw gegevens vindt plaats bij Faromedia bvba, Charles Leyslaan 34, 8670 Koksijde welke is gevestigd in België.

Geen derde partij leveranciers hebben toegang tot uw gegevens, tenzij dat specifiek vereist is bij wet.

5.    Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren uw documenten voor 10 jaar volgens ons beleid voor het Bewaren van Gegevens. Na deze periode, zullen uw persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd. Alle persoonsgegevens door ons bewaard voor marketing- en service-updateberichtgeving zal door ons worden bewaard totdat u ons op de hoogte stelt dat u niet langer deze informatie wilt ontvangen. U kunt ons hiervan op de hoogte stellen door te mailen naar info@northsea.be. 

6.    Minimale gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn correct en dienen enkel voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is voor onze bedrijfsvoering.

7.    Automatische verwerking & profiling

Bedrijf doet niet aan profiling, tevens gebeurt er geen volledige automatische verwerking van uw persoonsgebonden gegevens die een profiel schetsen van de betrokkene. Onze cookie policy.

8.    Wat zijn uw rechten?

Uw rechten als betrokkene zijn;

 • Recht op inzage
 • Recht op wijziging van gegevens
 • Recht op gegevenswissing
 • Recht op dataoverdracht
 • Recht van bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking

In het geval dat u een klacht heeft over hoe wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, neem dan contact op met de IVC via info@northsea.be of schriftelijk naar Northsea De Panne - Zeelaan 141 - 8660 De Panne. Onze IVC zal uw klacht bekijken en samenwerken met u om de zaak op te lossen.

Herroepingsrecht

Het heroepingsformulier kan hier worden ge-download

Het ODR platform is via deze link consulteerbaar.

De link betreffende herroepingsrecht is hier te consulteren